/

LAPLAND RESORTS AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV STUGOR, HOTELLRUM M.M.

Beställning och betalning

Bokningen gäller för såväl Lapland Resorts AB som för beställaren, så snart Lapland Resorts AB bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelats) och beställaren inom 10 dagar ej har avbokat sin reservation. Bokningens totala värde ska vara oss tillhanda senast 40 dagar innan ankomstdag.

I och med att bokningen har betalats har beställaren godtagit gällande betalning-och avbokningsvillkor. Om avbokning ej har skett inom 10 dagar( från bokningsdatum), ses bokningen som bekräftad, och betalning- och avbokningsvillkoren träder i kraft. Vid bokning mindre än 10 dagar till ankomstdag tillämpas ej fri avbokning, och betalning ska ske omgående. Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. När bokning görs via vår onlinebokning så innebär det att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp. Därför är det inte möjligt att preliminärboka på onlinebokningen, men däremot går det utmärkt att avboka inom 10 dagar utan avgifter, kontakta då vår bokningsavdelning. För att bekräfta bokningen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Vänligen observera att du inte kan utnyttja presentkort via onlinebokningen. Har du ett presentkort, kontakta bokningsavdelningen.

Pris och prisförändringar

Inträffar förändringar i skatter, allmänna avgifter eller växelkurser, som direkt påverkar näringen har Lapland Resorts AB rätt att företa motsvarande justeringar av hyresbeloppet. Hyresbeloppet får dock inte justeras senare än tjugo (20) dagar före den avtalade ankomstdagen.

Avbeställning

Vid avbeställning gjord tidigare än fyrtio (40) dagar före avtalad ankomstdag skall beställaren endast betala anmälningsavgiften om 20% av bokningens totalvärde samt eventuellt erlagd avgift för avbeställningsskydd. Vid avbeställning gjord senare än fyrtio (40) dagar före avtalad ankomstdag skall beställaren betala nittio (90) procent av det totala hyresbeloppet för stuga / rum. Vid avbeställning på ankomstdagen ska beställaren betala 100% av det bokade värdet. Om beställaren inte har tecknat LRAB:s avbeställningsskydd och avbryter sin vistelse på egen begäran utgår ingen återbetalning på resterande vistelse. Avbeställning av Lapland Resorts AB:s busstransfer, aktiviteter, skidpass, skidskola och skiduthyrning kan beställaren avboka/omboka fram till 7 dagar före första giltighetsdag och få inbetalt belopp minus en eventuell expeditionsavgift i retur till det konto som meddelats Lapland Resorts AB. Avbeställning kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc

Beställaren har rätt att vid bokningstillfället teckna ett avbeställningsskydd om 350:- per bokning. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning. Med undantag för en expeditionsavgift om 20% av totalbeloppet och avgiften för avbeställningsskyddet innebär avbeställningsskyddet att beställaren skyddas mot avbeställningskostnader på grund av följande omständigheter vilka inte får ha varit kända vid bokningstillfället.

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat beställaren, beställarens make/maka, sambo, familj eller medresenär;

b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret;

c) Annan allvarlig händelse utanför beställarens kontroll, som beställaren inte kunde förutse då beställaren gjorde sin bokning och som medför att det inte är rimligt att beställaren står fast vid sin bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i beställarens bostad.

Avbeställning skall ske senast en (1) dag före ankomsten. Avbeställningen kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att beställaren har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda. Beställaren måste, föratt kunna åberopa avbeställningsskyddets återbetalningsregler, kunna styrka förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till Lapland Resorts AB så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Vid avbruten vistelse återbetalar Lapland Resorts AB erlagd betalning för resterande hela dygn under förutsättning att avbrottet beror på omständigheter hänförliga till punkt a), b) eller c) ovan.

Ändringar

Beställaren har efter Lapland Resorts ABs godkännande rätt att göra ändringar i sin bokning. Vid ändringar debiterar Lapland Resorts AB en ändringsavgift om tvåhundra (200) kronor per ändring. Lapland Resorts AB har rätt att omflytta beställaren till annan likvärdig stuga/rum/lägenhet på grund av händelser som ligger utanför Lapland Resorts ABs kontroll. Om det är möjligt skall Lapland Resorts AB delge beställaren sådana ändringar före tillträdet och annars så snart som möjligt. Beställaren har inte rätt att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter på grund av ändringar under denna bestämmelse.

Beställarens rättigheter

Beställaren får frånträda avtalet om Lapland Resorts AB inte tillhandahåller stugan/rummet/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte kan erbjuda en likvärdig stuga/rum/lägenhet enligt punkten 5.2 ovan. Frånträder beställaren avtalet på denna grund skall Lapland Resorts AB återbetala hela hyresbeloppet med avdrag för den nytta beställaren kan ha haft av stugan/rummet. Beställaren kan istället för att frånträda avtalet begära att Lapland Resorts AB sätter ned hyran.

Beställarens vårdplikt

Beställaren skall vårda stugan/rummet/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för anläggningen. Beställaren svarar själv för alla skador som uppstår på stugan/rummet/lägenheten och dess inventarier genom att beställaren eller någon i beställarens sällskap varit vårdslös. Stugan/rummet/lägenhetenfår inte användas till något annat än vad som avtalats vid bokning och beställaren får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/lägenheten än vad beställaren uppgett vid bokning. Rör bokningen en stuga skall stugan lämnas i städat skick. Vid bristfällig städning debiteras en städavgift. Alla rum/stugor samt allmänna utrymmen är rökfria.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Parterna har rätt att frånträda avtalet om stugan/rummet/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som inte gått att förutse eller påverka. Vid frånträdande av avtalet i enlighet med denna bestämmelse skall Lapland Resorts AB återbetala vad beställaren betalat, med avdrag för den nytta beställaren haft av stugan/ rummet. Lapland Resorts AB återbetalar endast vad beställaren har betalat, vid transport strejker/konflikter, om transporten har bokats av Lapland Resorts AB.

Reklamation

Eventuella anmärkningar skall framföras omgående under vistelsen till anläggningen eller till av anläggningen anvisad person. Beställaren har inte rätt att åberopa fel om beställaren inte inom skälig tid efter det att beställaren märkt eller bort märka felet underrättar Lapland Resorts AB därom.

Tvist

För den händelse beställaren har reklamationer att framställa och överenskommelse inte har kunnat träffas mellan Lapland Resorts AB och beställaren har beställaren möjlighet att hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

LAPLAND RESORTS AB’S SÄRSKILDA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Beställning och betalning

Bokningen gäller för såväl Lapland Resorts AB som för beställaren, så snart Lapland Resorts AB bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelats) och beställaren inom 10 dagar ej har avbokat sin reservation. Bokningens totala värde ska vara oss tillhanda senast 40 dagar innan ankomstdag.

I och med att bokningen har betalats har beställaren godtagit gällande betalning-och avbokningsvillkor. Om avbokning ej har skett inom 10 dagar( från bokningsdatum), ses bokningen som bekräftad, och betalning- och avbokningsvillkoren träder i kraft. Vid bokning mindre än 10 dagar till ankomstdag tillämpas ej fri avbokning, och betalning ska ske omgående. Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. När bokning görs via vår onlinebokning så innebär det att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp. Därför är det inte möjligt att preliminärboka på onlinebokningen, men däremot går det utmärkt att avboka inom 10 dagar utan avgifter, kontakta då vår bokningsavdelning. För att bekräfta bokningen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Vänligen observera att du inte kan utnyttja presentkort via onlinebokningen. Har du ett presentkort, kontakta bokningsavdelningen.

Resenärens rätt till avbeställning av paketresa (för flygpaket, se 4)

Vid avbeställning gjord tidigare än fyrtio (40) dagar före avresa skall resenären endast betala anmälningsavgiften om 20% av resans totala värde plus eventuell avbeställningsförsäkring. Vid avbeställning gjord senare än fyrtio (40) dagar före avresa men tidigare än fjorton (14) dagar före avresa skall resenären betala femton (15) procent av bokningens totala pris. Vid avbeställning gjord senare än fjorton (14) dagar före avresa men tidigare än tjugofyra (24) timmar före avresa skall resenären betala femtio (50) procent av bokningens totala pris. Vid avbeställning gjord senare än tjugofyra (24) timmar före avresa skall resenären betala hela bokningens pris. Avbeställning kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att resenären har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc

Resenären har rätt att vid bokningen teckna ett avbeställningsskydd för 350:- per bokning. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning. Med undantag för en expeditionsavgift om tvåhundra (200) kronor per vuxen resenär och avgiften för avbeställningsskyddet innebär avbeställningsskyddet att resenären skyddas mot avbeställningskostnader på grund av följande omständigheter, vilka inte får ha varit kända vid bokningstillfället.

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat resenären, resenärens make/maka, sambo, familj eller medresenär;

b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret;

c) Annan allvarlig händelse utanför resenärens kontroll, som resenären inte kunde förutse då resenären gjorde sin bokning och som medför att det inte är rimligt att resenären står fast vid sin bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i resenärens bostad.

Avbeställning av paketresa skall ske senast 24 timmar före avresa. Avbeställning kan ske skriftligen eller muntligen. Muntlig avbeställning gäller endast efter det att resenären har mottagit en skriftlig bekräftelse från Lapland Resorts AB. Skriftlig avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då avbeställningen kommit Lapland Resorts AB tillhanda. Resenären måste kunna styrka förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall sändas till Lapland Resorts AB så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Vid avbruten vistelse återbetalar Lapland Resorts AB erlagd betalning för resterande hela dygn under förutsättning att avbrottet beror på omständigheter hänförliga till punkt a), b) eller c) ovan.

Avbeställning av paketresor med flyg som transportmedel

Vid avbeställning av paketresa med flyg skall resenären alltid betala den del av paketresan som hänför sig till priset för flygresan. Denna skyldighet föreligger även om resenären har tecknat avbeställningsskydd och oavsett vid vilken tidpunkt avbeställning görs till Lapland Resorts AB (se punkt 1.1 ovan).

Ändringar

Resenären har rätt att göra ändringar i sin bokning senast tjugoen (21) dagar före avresa under förutsättning att ombokning är möjlig med hänsyn till platstillgång. Vid ändringar debiterar Lapland Resorts AB en ändringsavgift om tvåhundra (200) kronor per resenär. Lapland Resorts AB har rätt att omflytta resenären till annan likvärdig stuga/rum/lägenhet på grund av händelser som ligger utanför Lapland Resorts ABs kontroll. Om det är möjligt skall Lapland Resorts AB delge resenären sådana ändringar före tillträdet och annars så snart som möjligt. Resenären har inte rätt att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter på grund av ändringar under denna bestämmelse.

Lapland Resorts AB har ställt garantier till kammarkollegiet enligt Paketreselagen och Resegarantilagen

För Lapland Resorts AB´s (nedan Lapland Resorts AB) paketresor gäller ”Allmänna Villkor för Paketresor” enligt överenskommelse från 2002 mellan Konsumentverket och Svenska Bussbranschens Riksförbund, Rese- och Turistindustrin i Sverige, Föreningen Svenska Bilresearrangörer samt Nätverket Svensk Turism. Nedanstående särskilda villkor ersätter och kompletterar ”Allmänna Villkor för Paketresor” i förekommande fall. För det fall bestämmelserna i ”Allmänna Villkor för Paketresor” avviker från Lapland Resorts ABs särskilda villkor för paketresor skall de senare äga företräde.